Algemene
Advertentie Voorwaarden Weekblad De Ster

01 Alle advertenties worden afgesloten overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Wijziging van de Algemene Voorwaarden, technische gegevens en advertentietarieven voorbehouden.

02 Door het opgeven van een advertentieopdracht erkent de adverteerder de Algemene Voorwaarden en technische gegevens van de uitgever te kennen en er genoegen mee te nemen.

03 Uitgever heeft het recht via een mededeling in weekblad De Ster of op andere wijze, tariefswijzigingen, andere uiterlijke tijdstippen van inlevering van advertenties, andere verspreidingsdagen, ander verspreidingsgebied, naamswijzigingen en/of het tijdelijk niet verschijnen van de uitgave in een voorliggende periode (b.v. vakantie) bekend te maken.
 
04 De uitgever is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties te weigeren wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, strijd met eigen belangen van de uitgever of een andere reden van principiële aard, zonder verplicht te zijn aan de adverteerder de reden op te geven.
 
05 De adverteerder heeft het recht een door hem opgegeven advertentie te annuleren, mits annulering, naar het oordeel van de uitgever technisch nog mogelijk is.
 
06 Overname van advertenties zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is in strijd met artikel 1401 van het B.W. en de Auteurswet 1912.
 
07 Ofschoon bij het zetten, corrigeren en drukken, alle aandacht aan de opgegeven advertenties wordt besteed, kunnen desondanks fouten en/of misstellingen plaatsvinden. Verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan evenals voor het eventueel niet of niet tijdig plaatsen van advertenties, kan door de uitgever niet worden genomen. De uitvoering van correctie- en/of retourorders kan nimmer worden gegarandeerd.
 
08 Klachten over de uitvoering van telefonisch opgegeven advertentie-opdrachten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever, kunnen door de uitgever niet worden geaccepteerd.
 
09 Reclames over de uitvoering van de advertentieopdrachten dienen uiterlijk 5 dagen na plaatsing schriftelijk te worden ingediend. Indien binnen 5 dagen geen schriftelijke reclames zijn ontvangen betekent dit, dat de plaatsing door adverteerder accoord is bevonden.
 
10 Mondelinge afspraken over advertentieopdrachten en advertentie-overeenkomsten binden de uitgever slechts voor zover zij zijnerzijds schriftelijk zijn bevestigd.
 
11 De berekening van de prijs der advertenties geschied, wat de meting betreft, door te meten de hoogte van het drukvlak, vermeerderd met in totaal 4 mm per kolombreedte voor het wit, tenzij de adverteerder de wens te kennen geeft meer wit te willen gebruiken.
 
12 Adverteerder dient bij aanbieding van de advertentie op te geven het aantal mm hoogte en het aantal kolommen dat een advertentie mag beslaan. Geringe afwijkingen daarin zijn toegestaan. Verzuimt de adverteerder het aantal mm en/of kolommen aan te geven dan zal uitgever naar eigen inzicht en goeddunken plaatsen.
13 Opdrachten waarbij een bepaalde plaats als voorwaarde wordt gesteld -buiten die waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald- worden niet geaccepteerd. Wel wordt met verzoeken om een bepaalde plaats rekening gehouden, zoveel als naar het inzicht van de uitgever mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, van de technische en redactionele mogelijkheden en van de billijkheid ten opzichte van andere adverteerders.
 
14 Advertenties, waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden, met voorbehoud van technische en/of andere omstandigheden binnen de uitgeverij, als zodanig uitgevoerd. Mocht de advertentie door vorenstaande reden niet op de gewenste plaats staan, dan zal de toeslag niet worden berekend, doch de opdrachtgever is in dat geval niettemin de dan geldende plaatsingskosten verschuldigd.
 
15 Voor advertenties, die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een dusdanige vorm, dat er sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoud de uitgever zich het recht voor de opmaak te wijzigen en/of er de aanduiding advertentie aan toe te voegen.

16 In de advertentietarieven is inbegrepen het zetten en opmaken van de advertentietekst in een normaal plat zetsel en lettertype en het eventueel inmonteren van door adverteerder aangeleverd reproduceerbaar materiaal zoals logo, speciaal lettertype, illustratie, afbeelding, etc. Goed reproduceerbaar materiaal bestaat bijvoorkeur uit digitale bestanden. Het door ons vervaardigde materiaal blijft ons eigendom, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

17 Werkzaamheden als rasteren en/of verkleinen van foto’s, speciaal studio-werk, speciaal tekenwerk, speciaal zetwerk en/of ontwerpkosten zijn niet in de advertentietarieven inbegrepen. Uitgever kan deze werkzaamheden tegen studio-tarief voor de adverteerder uitvoeren.

18 Bij herplaatsing van een advertentie in ongewijzigde vorm in een of meer opvolgende uitgaven, komt de adverteerder in aanmerking voor een korting.

19 Adverteerders die met uitgever een overeenkomst aangaan om gedurende een nader te bepalen periode een advertentie te plaatsen van nader overeen te komen afmetingen, komen in aanmerking voor een contractkorting. Bij niet nakomen van de afspraak of contract, hebben we het recht d.m.v. een naverrekening een eventueel teveel verleende korting alsnog in rekening te brengen.

20 De adverteerder kan voor de toepassing van artikel 19 uitsluitend advertenties plaatsen, betrekking hebbende op zijn eigen bedrijf.

21 Advertentieopdrachten en materiaal dienen uiterlijk op woensdag om 15.00 uur in het bezit van de uitgever te zijn.

22 Bezorgers mogen niet gelijktijdig ander drukwerk bezorgen, tenzij de uitgever daartoe opdracht heeft gegeven. De bezorgers van De Ster respecteren daarbij alle uitingen op de brievenbus waarop kenbaar is gemaakt dat op ontvangst van ongeadresseerd drukwerk geen prijs wordt gesteld.

24 Bij opdrachten/facturen beneden 50,- euro zijn wij genoodzaakt E 3,00 administratiekosten te berekenen.

25 Betaling van advertentie-nota’s beslist binnen 14 dagen na faktuurdatum.